I. Giới thiệu

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp bắt buộc phải có đầy đủ các yếu tố :

– Thiết bị chữ ký số hay còn gọi là USB Token: Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng CKS đang khai báo trên hệ thống hải quan điện tử V4 nếu hạn sử dụng vẫn còn hiệu lực.

– Tài khoản khai báo VNACCS được đăng ký gắn liền với chữ ký số khai báo : Mỗi chữ ký số sẽ được đăng ký là một tài khoản khai báo VNACCS (User ID).

Tài khoản khai báo VNACCS giống như Account kết nối với Hải quan trên hệ thống khai báo điện tử V4 nhưng có sự thay đổi về các thông số, cách thức đăng ký.

Một doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều tài khoản khai báo khác nhau, mỗi tài khoản tương ứng với một chữ ký số. Các tài khoản này được quản lý bởi một tài khoản gọi là Tài khoản quản trị.

Để đăng ký và quản lý các tài khoản khai báo này, doanh nghiệp cần phải đăng ký Tài khoản quản trị trước.

II.Quy trình đăng ký tài khoản khai báo VNACCS.

Để đăng ký mới từ đầu tài khoản khai báo VNACCS, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau đây:

a) Đăng ký tài khoản quản trị: Tài khoản quản trị để xác định đối tượng đăng ký (là doanh nghiệp nào đăng ký) tài khoản này dùng để quản lý, đăng ký mới, sửa hoặc xóa các tài khoản khai báo VNACCS. Lưu ý, tài khoản quản trị không được dùng trong việc khai báo VNACCS. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 1 chữ ký số (nhưng cùng Mã số thuế) thì khi đăng ký tài khoản quản trị có thể sử dụng một trong các chữ ký số đó để xác thực.

b) Đăng ký tài khoản VNACCS: Đây là tài khoản sử dụng trong các giao dịch khai báo Hải quan (giống như chữ ký số và Account kết nối trên hệ thống điện tử V4). Đăng ký tài khoản đồng nghĩa với việc đăng ký các chữ ký số được dùng trong khai báo đến hệ thống VNACCS của doanh nghiệp. Mỗi chữ ký số sẽ là một tài khoản khai báo được gán liền với một User ID, một tài khoản khai báo VNACCS bao gồm các thông tin sau :

– User ID: Tên tài khoản
– Password : Mật khẩu truy nhập
– Terminal ID : Mã số máy trạm, định danh máy trạm khai báo
– Terminal access key : Khóa truy cập, kết hợp với các thông tin trên dùng trong việc lấy phản hồi các thông điệp do cơ quan Hải quan trả về.
– Thông tin của Chữ ký số : Serial number, Mã số thuế và thông tin Nhà cung cấp chữ ký số.

c) Thiết lập thông số khai báo trên phần mềm ECUS5VNACCS.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn người khai quy trình đăng ký cụ thể một tài khoản khai báo VNACCS.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BẰNG HÌNH ẢNH VUI LÒNG THAM KHẢO TẠI ĐÂY!
Chúc quý doanh nghiệp thực hiện thành công !