Trả lời :

Vũ Duy Thanh 2 năm trước bạn cho hạch toán chi phí thuế TNDN vào TK 8212 ko ? Hay khi nộp thuế bạn chỉ theo dõi ở bên Nợ TK 3334 ?

Nguyquoc Nghi 2 năm trước em có cho chứ ạ! Nên khi e nộp thuế thì 3334 của em hết số dư. Nay năm em có công văn trả lời của thuế về việc được miễn thuế nên em cần hỏi bút toán để hạch toán ạ?

Vũ Duy Thanh Vậy năm nay bạn ghi Nợ TK 3334/Có TK 4211, nếu đầu năm bạn chưa kết chuyển Nợ TK 4212/Có TK 4211 thì bạn ghi Nợ TK 3334/Có TK 4212 => Tại thời điểm bạn hạch toán bút toán này thì số dư bên Nợ TK 3334 phản ánh số thuế TNDN bạn đã nộp trước của 2 năm đầu kinh doanh, do trong 2 năm đầu kinh doanh bạn đc miễn thuế nên lợi nhuận trước thuế TNDN = lợi nhuận sau thuế TNDN, chi phí thuế TNDN được điều chỉnh giảm cũng có nghĩa cả lợi nhuận trước thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế TNDN của 2 năm đầu kinh doanh đều tăng lên.

AH sưu tầm